fbpx

เวลาที่น้ำหนักขึ้น-ลง ร่างกายคนเราจะเป็นอย่างไร

เวลาที่น้ำหนักขึ้น-ลง ร่างกายคนเราจะเป็นอย่างไร

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว เซลล์ไขมันจะมีการขยาย หรือหดตัว โดยที่เซลล์ยังมีจำนวนเท่าเดิม หากคนเรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เซลล์ไขมันก็จะขยายตัวขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากน้ำหนักลดลงเซลล์ไขมันก็จะยุบตัวลง